Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), Kullanıcının Web Sitesini kullanması için ve Web Sitesinin bulunduğu elektronik ortamda www.sezoncanta.com ile Web Sitesine giriş yapan ve / veya Web Sitesine üye olan Kullanıcı arasındadır. . Kullanıcı tarafından onay anında düzenlenir.

Kullanıcı, Web Sitesine giriş yaparak ve / veya üye olarak, Kullanım Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini tam olarak anladığını ve tüm hükümleri onayladığını kabul ve beyan eder.

2. TANIMLAR


Alıcı: Satıcı tarafından satışa sunulan mal ve / veya hizmetleri web sitesinde sunulan Hizmetler ile satın alan kullanıcıyı ifade eder.

www.sezoncanta.com: www.sezoncanta.com

www.sezoncanta.com (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcıların Kullanım Koşullarında tanımlanan iş ve işlemleri gerçekleştirebilmeleri için www.sezoncanta.com tarafından web sitesinde öne sürülen uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı / Üye: Siteye giren ve / veya üye olan ve bu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen şartlar dahilinde web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcılar ve Alıcılar, Kullanıcı olarak Web Sitesine üye olurlar.

Satıcı: Web sitesinde sunulan Hizmetleri kullanarak, yasal olarak sahip olduğu ve elden çıkarma hakkına sahip olduğu mal ve / veya hizmetleri diğer Kullanıcılara satışa sunan Kullanıcıdır.

Ürün: Satıcı tarafından web sitesinde satışa sunulan her türlü mal ve / veya hizmeti ifade eder.

Web sitesi: www.sezoncanta.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini ifade eder.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, web sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerin kullanım şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile kullanım, üyelik ve Hizmetlere ilişkin www.sezoncanta.com tarafından yapılan uyarı, yazı ve açıklama gibi tüm beyanlardır.

3.3. Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarını kabul ederek, www.sezoncanta.com tarafından Web Sitesi üzerindeki kullanım, üyelik ve Hizmetler ile ilgili olarak yapılan her türlü beyana ve bu beyanlara uygun hareket edeceğinizi de kabul etmektesiniz.


4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Sitenin ilgili bölümünden Kullanıcı olmak isteyen kişinin siteye üye olmak için gerekli bilgileri göndermesi ve www.sezoncanta.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanıncaya kadar işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hakkı ve yetkisi alınamaz.

4.2. Web sitesine üye olabilmek için www.sezoncanta.com tarafından reşit olunması ve geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz olarak men edilmemiş olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere, www.sezoncanta.com tarafından üyelikten geçici olarak askıya alınan veya işbu Kullanıcı Sözleşmesinin 5.2. Web sitesine üyelik.

5. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Hakları ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, üyelik prosedürünü uygularken, Web Sitesi Hizmetlerini kullanırken ve Web Sitesi üzerinden Hizmetlerle ilgili her türlü işlemi gerçekleştirirken Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan tüm şartlara, Web Sitesinin ilgili bölümlerinde belirtilen kurallara uymalıdır ve uygulanabilir olan her türlü Mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm hüküm ve kuralları anlayıp onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik Hükümlerinde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümlerine göre diğer Kullanıcıların ve üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi halinde, kullanıcı, kendisine ait gizli / özel / ticari bilgileri bildirecektir. www.sezoncanta.com hem resmi makamlara hem de haklara. Sahibine ifşa etmeye yetkili olacağını ve bu nedenle www.sezoncanta.com'dan hiçbir isim altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcıların sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kullandıkları güvenlik, depolama, üçüncü şahısların bilgilerinden uzak durma ve sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) Kullanımına ilişkin hususlar www.sezoncanta.com tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. www.sezoncanta.com, kullanıcıların ve / veya üçüncü şahısların güvenlik, depolama, üçüncü şahısların bilgilerinden uzak durma gibi hususlarda tüm ihmal ve kusurlarından dolayı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlar için doğrudan veya dolaylı olarak, kullanıcıların sisteme giriş araçlarının kullanımı herhangi bir sorumluluk doğurmaz.

5.2. www.sezoncanta.com' UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

www.sezoncanta.com, Web Sitesinde sunulan Hizmetleri ve içeriği herhangi bir zamanda değiştirebilmek için; Kullanıcılar tarafından sisteme yüklenen bilgi ve içerikleri Kullanıcılar dahil üçüncü şahısların erişiminden kapatma ve silme hakkını saklı tutar. www.sezoncanta.com bu hakkını önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kullanabilir. Kullanıcı, www.sezoncanta.com'un Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri anında yerine getirir. Kullanıcıların www.sezoncanta.com tarafından talep edilen değişiklik ve / veya düzeltme taleplerini zamanında yerine getirmemesinden doğan zararların tazmini Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

www.sezoncanta.com, www.sezoncanta.com'un kontrolü altında olmayan üçüncü şahıs satıcılar, sağlayıcılar ve diğer üçüncü şahıslar tarafından sahip olunan ve işletilen diğer web sitelerine ve / veya portallara, dosyalara veya içeriğe 'bağlantılar' verebilir. Bu 'bağlantılar' Kullanıcılar tarafından veya www.sezoncanta.com tarafından yalnızca referans kolaylığı için sağlanabilir ve web sitesini veya operatörü veya web sitesini veya içerdiği bilgileri desteklemek amacıyla herhangi bir beyan veya garanti oluşturmaz. . www.sezoncanta.com, web sitesindeki 'bağlantılar' aracılığıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'bağlantılar' aracılığıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içerikleri için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. .

www.sezoncanta.com, Web Sitesindeki Ürünler ile sağlanan Hizmetler ile Kullanıcılar arasında ortaya çıkan ihtilaflarda arabulucu veya hakem olarak hareket etmez.

www.sezoncanta.com, Web Sitesinin işleyişine ve / veya Kullanıcı Sözleşmesine ve / veya Web Sitesinin genel kurallarına ve / veya genel etik kurallarına aykırı, Kullanıcılar arasında bulunan ve www tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan bir web sitesidir. sezoncanta.com. Mesajları ve / veya içerikleri tespit etmek ve algıladığı mesajları ve / veya içerikleri istediği zaman ve herhangi bir şekilde erişimden kaldırmak için gerekli içerik ve / veya mesajı tarayabilir; Herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak feshedebilir.

Kullanıcı Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması sonucunda www.sezoncanta.com ile Kullanıcı arasında ortaklık, temsil veya işçi-işveren ilişkisi oluşmaz.

Kullanıcı, "Kullanıcı Adı" adını belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticaret unvanı gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt eder. Kullanıcıların bu madde hükümlerini ihlal etmeleri durumunda www.sezoncanta.com, Kullanıcıdan bu durumu Kullanım Koşulları' na aykırı olarak düzeltmesini talep edebilir veya dilerse Kullanıcı' nın üyeliğini önceden bildirimde bulunmaksızın geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. Kullanıcı.

6. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ


www.sezoncanta.com, Kullanıcılarla ilgili bilgileri bu web sitesinde yer alan Gizlilik Hükümlerinde yer alan düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. www.sezoncanta.com, Kullanıcıların gizli bilgilerini Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Hükümlerine aykırı olarak kullanmayacaktır.


7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanıcılar, www.sezoncanta.com Hizmetlerinden, www.sezoncanta.com bilgilerinden ve www.sezoncanta.com'un telif hakkı alınmış çalışmalarından elde edilen işleri yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, yapamaz veya hazırlayamaz. veya başka birinin www.sezoncanta.com Hizmetlerine erişmesine veya bunları kullanmasına izin veremezsiniz; aksi takdirde, lisans verenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahısların uğradıkları zararlar için www.sezoncanta.com'dan tazminat ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yükümlülüklerden sorumlu olacaklardır.

www.sezoncanta.com, www.sezoncanta.com Hizmetler, www.sezoncanta.com bilgileri, www.sezoncanta.com telif hakkı alınmış çalışmalar, www.sezoncanta.com ticari markaları, www.sezoncanta.com ticari görünümü veya Web sitesi Tüm varlıklarla ilgili tüm haklar, ayni ve şahsi haklar, ticari bilgiler ve know-how dahil her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Kullanıcılar, Web Sitesindeki Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmeyeceklerini ve www.sezoncanta.com ve diğer Kullanıcılara ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


www.sezoncanta.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini web sitesinde ilan ederek uygun gördüğü her zaman değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır; kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacak ve kendi hüküm ve sonuçlarına sahip olmaya devam edecektir.


9. KUVVET MAJEURE

Yasal olarak mücbir sebep olarak kabul edilen tüm durumlarda, www.sezoncanta.com, bu Sözleşmede belirtilen eylemlerin herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya yerine getirilmemesinden sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa veya ifa etmeme veya temerrüt kabul edilmeyecek veya Kullanıcı bu durumlar için www.sezoncanta.com'dan herhangi bir isim altında tazminat talebinde bulunamayacaktır. Mücbir sebep terimi; Doğal afetler, isyanlar, savaşlar, grevler, siber saldırılar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sistemle ilgili iyileştirme veya yenileme çalışmaları ve buna bağlı olarak elektrik kesintileri ve kötü hava koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere meydana gelebilecek arızalar www.sezoncanta 'nın makul kontrolü dışındaki kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri dahilinde ortaya çıkan hukuki ilişkilerin uygulanmasında, yorumlanmasında ve yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. SÖZLEŞMENİN FESHİ


Bu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Web Sitesinde oturum açtığı ve / veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlar doğurmaya devam edecektir; Kullanıcının üyelik süresinin sona ermesi veya üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak askıya alınması durumunda sona ermiş sayılır. www.sezoncanta.com, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesini ve / veya Web Sitesindeki üyelik ve Hizmetler ile ilgili benzer kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda listelenen durumlarda Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcılar sorumlu olacaktır. fesih nedeniyle www.sezoncanta.com tarafından maruz kalınan tüm doğrudan veya dolaylı zararları tazmin edin:


Kullanıcının herhangi bir yöntem kullanarak web sitesinin işleyişini manipüle edecek davranışları,

Kullanıcı, kendisi için oluşturulan Kullanıcı profilini aktarır veya kullanırsa,

Kullanıcı, üçüncü şahısların haklarını ihlal eden fillere karışır.

Web sitesine giren ve / veya siteye üye olan her Kullanıcı, bu Sözleşme hükümlerine süresiz olarak bağlı olacaktır.